Art Studio Supervision with or without Exposure:

A Sample Survey of Implementation for Graduate StudentAchievement at Altinbas University PDF MAKALE

TÜMEL BİR AKIM OLARAK ALMAN EKSPRESYONİZMİ 

Doç. Dr. Adem Genç *   Bir kültür öncülüğü niteliğinde olan Modern Sanat akımları içinde Alman Ekspresyonizmi özgün bir yer tutmaktadır. Resim, Heykel, Grafik Baskı-resim (özellikle ağaç baskı), Müzik, Şiir, Tiyatro ve Edebiyat alanlarındaki etkinlikleriyle, tümel bir hareket oluşturan bu akım, tedirgin ve nihilist bir kuşağın, gizemli, coşkulu ve yer yer ayaklanmacı ruh durumunu ortaya…

ESERLERİ HAKKINDA YORUMLAR

BORUMSU KOVANLAR ISKARTA ŞEYLER VE BİÇİMSEL KARARLILIK Adrian Martinez “… Bu son çalışmalarında Adem Genç, kırışık, keskin oluklu yüzeyleri, akedemik illüzyonlara başvurmadan, belli belirsiz organik bağlar ve düz silindirik çubuklar ya da belki “borumsu kovanlar” ile resmetmektedir. Daha sonra ise, resme hükmederek ona formal denge kazandırır. Öte yandan dramatik unsurlar resmin kavranış sürecine tanıklık ederek…

ÇAĞDAŞ RENK BİLİMİ / MODERN CHROMATICS

Elektromanyetik Renkler ve Pigment Karışımları / Theories of Electromagnetic Colours and Colouring Matters PDF DOSYA

GEORG GROSZ’UN SİYASAL DURUŞU: Sahte Fedakarlık, Sahte Tanıklık

Beatriz Aisenberg : Grosz’s Political Position: False Commitment, False Testimony   Çev: Prof Dr. Adem Genç* George Grosz’un (1893-1959) sanat kariyeri, aşağı yukarı 1910 yılında başladı ve ölümüyle birlikte, 49 yıl sonra sona erdi. Yirmi üç yaşındayken (1916), ülkesindeki siyasal ayaklanmalara katıldı. Eylül 1918’de, Komünist Parti2 üyesi oldu. Buna karşın, 1933’ten sonra, daha önceki desenlerinde…

13. Yüzyıldan 16. Yüzyıla Kadar Avrupa’da Resim Çizme Sanatı ve Sanatçının Temel Eğitimi – 2

TÜRKİYE’DE SANAT / 1998 / SAYI:35

Onüçüncü Yüzyıldan Onaltıncı Yüzyıla Kadar Avrupa’da Resim Çizme Sanatı ve Sanatçının Temel Eğitimi -1

TÜRKİYE’DE SANAT / 1998 / SAYI:34

Tophane-i Amire’de Profesör Ayan’ın Gerçekliği

Son otuz yıl boyunca, tek kelimeyle, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından bu yana,   Türk resmi, küresel postmodern demokrasinin etkisi altında kendi tarihinin en önemli açılımına tanıklık etmiştir. Pek çok sanatçı, filizlenen bu eğilim ve akımlara kişisel bir katkı yapma gereğini dahi duymadan,  olduğu gibi benimsemiştir. Buna karşın,  birkaç sanatçı, yaşayan yenilikçi çağdaşlarının yanı sıra,  kendi görüşleri temelinde…

Resim-İş Öğretmenliği Programına Yeni Bir Bakış

Bu bildirinin amacı “Eğitim Fakültelerini Yeniden Yapılandırma” düşüncesiyle tasarlanmış bulunan ve halen uygulanmakta olan Resim-İş Eğitimi Programlarının uygulama sonuçlarını, programa seçenek oluşturabilecek stratejik önerileri tartışmak ve bu alanda daha rasyonel ve günümüz koşullarına uygun bir “Resim-İş Eğitimi Programı” geliştirmektir. Bugün, kısmen de olsa, bilgisayar/sayısal (dijital) teknolojileri tarafından biçimlenen bilgi çağında yaşıyoruz. Sanata duyulan ilgi her…

Osmanlı’dan günümüze türk resminde batı etkileri

PDF SUNUM

Figüratif Resimde Temsilin İdeolojik Göstergeleri

  Özet Uygarlık tarihinde insan zekasının simgeleri sayılan nesneler – çok az bilinmeleri veya dünya ölçeğinde ünlü olmalarına bakılmaksızın – bize, donemin düşünce tarzı ve anlayışının yanında, egemen ideolojileri hakkında da ilk elden bilgi verir. Bu makale, yaratıcı içtepi yönüyle sanat yapıtları ardındaki düşünce ve ideolojileri ilk kaynağından ele geçirmek açısından riskli varsayımlara dayalı bir…

ARETE

ADEM GENÇ “Kendi Sesini Bulmak”, 2011 “Finding own voice”, 2011 PDF

SÖYLEŞİ (13 Şubat 2015)

YALÇIN SADAK: Sevgili Adem, kısa da olsa sanat geçmişinden söz edebilir misin önce? Eğitimin nerede başladı, nerelerde sürdü? ADEM GENÇ: Çok değişik kurumlarda eğitim gördüm. Nicelik  olarak değil; nitelik olarak birbirlerinden farklı anlayış içinde eğitim veren kurumlarda demek istiyorum.  Söz gelimi, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nün kendine özgü eğitim sistemi vardı. Ben, liseden sonra, daha doğrusu…

Köktenci Sanatta Devrimsel Gelgit: Kavram-İmge Diyalektiği

Kavram-İmge Diyalektiği Prof. Dr. Adem Genç*   Türkçe özet:   Bu makalede belirgin bir şeffaflıkla ortaya konularak tartışılan ana düşünce ve problematiği; “günümüz sanatına dair eleştiri ve sanat yorumu bilinciyle, köktenci sanat etkinlikleriyle ilgili tavır ve söylemlerin analizi” biçiminde vurgulamak olasıdır.   Dolayısıyla, makalede zikredilen olguların birçoğu, globalizmin başlangıcı kabul edilen 60’lı yıllardan bu yana…

Vincent van Gogh’un Trajik Yaşamından Artakalanlar

  Prof. Dr. Adem Genç 1 Özet: Bu makale “Sur les pas de Vincent van Gogh A la Poursuite du Modernism / Project Turquie-France, İstanbul” konulu projeye bir katkı olarak kaleme alınmıştır. Anılan proje Paris’te ve Istanbul’da yaşayan bir grup sanatçı ve sanat eleştirmeni tarafından tasarlanıp Haziran 2008-Nisan 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yazıda, Hollandalı ressam…

Yenilikçi sanatçılar yenilikçiliğin en son noktasına ulaşınca(*)

Anlatabildiğim kadarıyla genellikle yazılarıma malzeme oluşturmak için var olan Ingiliz sanatında nelerin olup bittiğini güncellemenin zamanı geldi artık. Bu köşe’nin düzenli okurlarının bildiği gibi İngiliz sanat kurumları sadece aşırı yenilikçi olarak tanımlanan sanata büyük paralar ödemektedir (Burada, “innovative”/ “yenilikçi” sözcüğünü “aptalca” anlamında kullanıyorum). İşte hakkında yazdıklarımdan iki örnek: *Martin Creed adlı bir sanatçı “Yanıp Sönen…

Yağlıboya ve akrilik resim tekniklerine dair terminolojik bilgiler ve atölye ilkeleri

1.Kasnak (şasi): Tuval bezinin gerildiği çerçeveye şasi denir.  Şasiler, köknar , ıhlamur,kavak veya ayos gibi ,  damarsız (ince elyaflı), budaksız ve hafif  kerestelerden imal edilir.  Şasi profillerinde tomrukların merkeze yakın bölümlerinden çıkan kalaslar kullanılmaz. Profillerin kalınlıkları şası boyutlarına göre orantılı olarak değişir. Örneğin ölçüleri  120 ile 200 cm arasındaki  şasiler için  profil kalınlığı  şöyledir: dış…

Tek Parti Dönemi’nin İdeolojik Ufkunda 65’liler

Zamanın “izafi”olduğu kabul edilir. (“Zaman algısı, geçmişe uzanmayıp yaşanan anla sınırlı kaldığında süre yok olur.”**) Oysa, nereden bakılırsa Gazi’li yıllarımın ardından yarım yüzyıla yakın bir süre geçiyor. Ülkemizde yapılan sanat eğitiminde YÖK sistemine ayak uyduramamış ” muhafazakâr”(***) bir eğitimci olarak, he şeyi bir tür anakronizmi de bünyesinde barındıran buruk bir sıla ve çağsıma duygusuyla- anımsıyorum…

Kamusal Çevrede Sanatsal Kirlilik

Bu bildiride, sanat ve çevre ilişkileri iki ana düşünce ekseninde ele alınmıştır. Bunlardan birincisi, elit ve popüler kültür arasındaki sistematik ayrımın çökmesiyle birlikte ortaya çıkan çarpık sanat ve yapılaşma anlayışını, ikincisi de bu çöküş sürecine karşı bugüne kadar duyarsız kalabilen bir sanat ve eğitim kadrosunu yetiştiren sanat kurumlarımızı sorgulamaktadır. Öte yandan burada, sanat ve çevre…

Kavramsal köşelerde resim yapan İngiliz eliti (*)

Birkaç yıldan bu yana arkadaşım John, İngiltere’nin Güney sahillerinde yer alan Whitstable plajında bir plaj kulübesi (“beach hut”) kiralamaktadır. Ingiliz geleneklerini bilmeyenler için, “beach hut” Ingiltere plajlarında halka kiralanabilen küçük, tek gözlü ahşap kulübelerin adıdır. Ingilizler, bu kulübelerde günübirlik tatil yaparlar; avlusundaki güverte biçiminde döşemeli bölümüne oturup okyanus esintisini solumaktan, plaj boyunca uzanan soğuk çakıl…

Loading blog posts...